Belbuk.comtoko buku onlinebuku asli021-4202857
Masuk Akun
Pesanan
 Troli
Cara PembelianTestimoniPusat BantuanJual Buku AndaTentang KamiHubungi Kami
Buku    Buku Islam    Islam Umum

Pedoman Lengkap Fikih Muhakahat

Belum ada ulasan. Berikan ulasan Anda
Berat 0.35
Tahun 2020
Halaman 294
ISBN 9786232184022
Penerbit Prenada Media Group
Daftar Isi    Buku Sejenis
 
Harga: Rp70.200 Rp78.000
(Diskon 10%)
Tersedia:
Dikirim 2-4 hari berikutnya SETELAH pembayaran diterima. (Senin s/d Jumat, kecuali hari libur)

Sinopsis

Sebagai salah satu bagian dari kehidupan manusia, perkawinan dan lembaga perkawinan sudah ada sejak lama. Telah banyak aturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban suami dan istri di dalam institusi perkawinan. Demikian pula dalam ajaran Islam, perkawinan dibahas dalam bab tersendiri karena pentingnya perkawinan ini bagi kehidupan manusia.

Agar masyarakat dapat memperoleh pedoman dan bimbingan mengenai aturan-aturan hukum perkawinan yang cukup komprehensif, maka disusunlah buku ini. Dengan demikian, buku ini dapat dijadikan salah satu referensi yang bagus bagi siapa saja yang ingin mengetahui seluk-beluk fikih pernikahan.
(Kembali Ke Atas)

Daftar Isi

Bab 1 PERKAWINAN 1
A. Pengertian Perkawinan
B. Hukum Perkawinan
C. Dasar-dasar Perkawinan
D. Rukun dan Syarat Perkawinan.

Bab 2 SEJARAH HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA 11
A. Masa Kerajaan di Indonesia.
B. Masa Penjajahan di Indonesia
C. Masa Setelah Kemerdekaan
D. Sejarah Terbentuknya UU Perkawinan No. 1 Tahun 1973 Tentang Perkawinan

Bab 3 KONSEP MAHRAM 37
A. Pengertian Mahram.
B. Macam-macam Mahram.

Bab 4 KHITBAH (PEMINANGAN) 47
A. Pengertian Pinangan.
B. Dasar dan Hukum peminangan
C. Karakteristik Pinangan
D. Syarat-syarat Peminang
E. Hikmah Disyariatkan Pinangan (Khitbah)
F. Waktu Melihat Wanita yang Dipinang
G. Hukum Pandangan Wanita yang Dipinang Terhadap Laki-laki Meminang.

Bab 5 Kafaah 57
A. Pengertian Kafaah.
B. Landasan Kafaah
C. Ukuran Kafaah
D. Kriteria Kafaah Menurut Ulama Fikih
E. Hikmah Kafaah dalam Kehidupan Rumah Tangga
F. Aib-aib Khiyar dalam Pernikahan.
G. Hal-hal yang Mendorong Adanya Khiyar (Hak Memilih) dalam Pernikahan

Bab 6 WALI NIKAH 73
A. Pengertian Wali Nikah
B. Dasar Hukum Wali Nikah
C. Syarat-syarat Wali Nikah
D. Macam-macam Wali Nikah.

Bab 7 mahar 85
A. Pengertian Mahar
B. Hukum Mahar
C. Jenis-jenis Mahar
D. Syarat Mahar
E. Hikmah Pensyariatan Mahar
F. Menyebut Mahar Semasa Akad Nikah
G. Pemilikan Mahar
H. Kadar Mahar
I. Menyegerakan dan Menangguhkan Pemberian Mahar
J. Hukum Mengekalkan Nilai Mahar, atau Mendapat
Setengah daripadanya atau Tidak Mendapatnya

Bab 8 Walimatul Ursy 95
A. Definisi Umum Walimah
B. Landasan Hukum Walimah Nikah.
C. Maqhasid al Syar’iy dari Walimah Nikah.
D. Waktu Terbaik Walimah Nikah.
E. Hukum Ikhtilath dalam Walimah Nikah
F. Hukum Alat al-Malahiy dalam Walimah Nikah
G. Hukum Menghadiri Walimah Nikah
H. Hukum Amplop dalam Walimah Nikah
I. Hukum Jamak dan Qashar Shalat dalam Walimah Nikah.

Bab 9 HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI 103
A. Pengertian Hak dan Kewajiban
B. Macam-macam Hak Suami dan Istri.

Bab 10 NAFKAH 109
A. Pengertian Nafkah
B. Dasar Hukum Nafkah .
C. Sebab-sebab Diwajibkannya Memberi Nafkah.

Bab 11 POLIGAMI 115
A. Pengertian Poligami
B. Dasar Hukum Poligami
C. Syarat-syarat Poligami.
D. Pandangan Fukaha tentang Poligami.

Bab 12 Isbat NIKAH 119
A. Pengertian Isbat Nikah.
B. Dasar Hukum Isbat Nikah
C. Syarat-syarat Isbat Nikah
D. Faktor-faktor yang Menyebabkan Isbat Nikah
E. Orang yang Berhak Mengajukan Isbat Nikah.
F. Proses Beracara Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama

Bab 13 MEDIASI DAN KONSEPNYA MENURUT ISLAM 131
A. Pengertian Mediasi.
B. Dalil Pensyariatan Mediasi (Al-Shulhu)
C. Hukum Berkaitan Shulh (Mediasi) .
D. Hikmah Pensyariatan Shulh (Mediasi)

Bab 14 PERCERAIAN 139
A. Pengertian Perceraian
B. Jenis-jenis Perceraian Menurut Hukum Islam
C. Faktor-faktor yang Memengaruhi Perceraian
D. Alasan-alasan Perceraian Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI.
E. Dampak Perceraian
F. Tahapan-tahapan Perceraian di Pengadilan Agama

Bab 15 Hadanah 163
A. Pengertian Hadanah
B. Syarat-syarat Hadanah
C. Pendapat dan Argumentasi Mazhab Syafi’i
D. Masa Hadanah
E. Urutan-urutan yang Berhak dalam Hadanah

bab 16 HAK ANAK 175
A. Hak Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam
B. Hak Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002
C. Kewenangan Orangtua dalam Menikahkan Anaknya Menurut KHI dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak

Bab 17 USIA PERKAWINAN 181
A. Pengertian Kematangan Usia Perkawinan Menurut
Fikih dan Peraturan Perundang-undangan
B. Konsep Kematangan Jiwa Raga Calon Istri Menurut Peraturan Perundang-undangan
C. Urgensi Kematangan Usia Calon Istri dalam Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-undangan.

Bab 18 KELUARGA IDEAL 191
A. Pengertian Keluarga
B. Pembentukan Keluarga Islami
C. Hak dan Kewajiban dalam Keluarga
(Kembali Ke Atas)
(Kembali Ke Atas)